Membres de la Junta


President:

Sr. Rafael Campillo Pagès

 

Vicepresident:

Sr. Lluis Sanglas Gispert

 

Secretari: 

Sr. Erwin Hamm

 

Tresorer:

Sra. Carmen Olmo Osuna

 

Vocals:

Sr. Lluís Amat Codina

Sra. Nadine Bofill-Gassot Lizarraga

Sr. Pere Medina Gascón

Sr. Alicia Iannuzzo

Sr. Víctor Solé Ferioli

Sra. Gloria Tamborero del Pino

Sr. Juan Mª Tintoré Belil

D. Giulio Toscani

 


Òrgans de govern de l'Associació de Veïns de Pedralbes

Segons els Estatuts de la nostra Associació, redactats per primera vegada l'any 1978 i reformats en virtut de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques el 2012, els òrgans de govern de l'AVP són:

 

Assemblea General Ordinària de Sòcies/is  Un cop l'any, la Junta Directiva convoca l'òrgan principal de l'AVP, en la que hi poden assistir totes les sòcies i socis, a més dels convidats per part de la Junta (els quals no tenen dret a vot). L'Assemblea General Ordinària nomena i/o refrenda els membres de la Junta.

 

Junta Directiva  És l'òrgan de govern de l'AVP. La formen un president, un vicepresident, un tresorer (que pot ésser compatible amb el càrrec de vicepresident), un secretari i els vocals. En la nostra Junta Directiva comptem a més amb el càrrec del Secretari Administrador, que gestiona el dia a dia de l'Associació de Veïns de Pedralbes, que compta el 2012 amb més de 2000 associades/ts.

La Junta té la potestat de crear les degudes comissions per a l'assoliment dels projectes de l'Associació.

La Junta es reuneix un cop cada mes però fa un seguiment bisetmanal dels seus projectes.